«Күнделік» жүйесіндегі «Бағалар аналитикасы» ақылы сервисті пайдалану тәртібі туралы келісім

«Күнделік» жүйесіндегі «Бағалар аналитикасы» ақылы сервисті пайдалану тәртібі туралы келісім

1. Осы Келісім (Бұдан әрі - Келісім) «Күнделік» жүйесі шеңберінде «Бағалар аналитикасы» қосымша ақылы сервисін (бұдан әрі - «Сервис») сатып алу және пайдалану тәртібін айқындайды. Осы Келісім Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес жария офертаны білдіреді. Келісімнің күші пайдаланушы төлеген және сервисті пайдалану басталған сәттен бастап пайдаланушыларға қолданылады. Пайдаланушының осы Келісімнің шарттарымен төлем жасауын жүзеге асыруы, сондай-ақ сервисті пайдалануды бастау Пайдаланушының Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес осы Келісіммен (оферта акцепті) толық және сөзсіз келісімін білдіреді. Келісіммен келіспеген жағдайда Пайдаланушы сервисті пайдалануды тоқтатуға және Сервис үшін төлемді жүзеге асырмауға міндеттенеді.

2. Сервис «Күнделік» жүйесінде ақпаратты өңдеу бойынша қосымша қызмет болып табылады және оқу сыныбында білім алушының рейтингін білуге және оның бағасын оқу сыныбында басқа білім алушылардың бағаларымен салыстыруға мүмкіндік береді. Сервис білім алушыларға өз білімін бағалауға және салауатты бәсекелестік атмосферасын құруға көмектеседі, ол өз кезегінде білім алушыларды өз нәтижелерін жақсартуға және жалпы оқу сыныбының үлгерімін арттыруға ынталандырады.

3. «Әкімшілік» деп 050051 , Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 188, 305/2 кеңсе, «Құлан» БО мекен-жайы бойынша орналасқан жауапкершілігі шектеулі серіктестік түсініледі.

4. «Пайдаланушы» деп «Күнделік» жүйесінің пайдаланушы келісімінің ережелері бойынша «Күнделік» Жүйесінде тіркелген жеке тұлға түсініледі.

4.1. Осы Келісімдегі өзге терминдер мен анықтамалар «Күнделік» Жүйесінің Пайдаланушы Келісімімен анықталғандай пайдаланылады.

5. Сервис Пайдаланушыға соңғы келесі бағдарламалық қамтамасыз ету болған жағдайда беріледі:

  • сервисті пайдаланған стационарлық компьютер немесе ноутбук - бағдарлама көру үшін веб-беттер Ғаламтор желісіндегі веб-браузер).

6. Әкімшілік Пайдаланушының осы Келісімді және/немесе «Күнделік» жүйесінің Пайдаланушылық келісімін және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғандығы анықталған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Сервисті ұсынуға кедергі келтіретін заңнамасы өзгерген жағдайда және реттеуші мемлекеттік органдардың талаптары бойынша, сондай-ақ «Күнделік» Жүйесі әкімшілігінің талабы бойынша Пайдаланушыға қызмет көрсетуді біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқығы бар.

7. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері.

7.1. Пайдаланушы өз бетінше Сервисті пайдалану туралы шешім қабылдайды, өзінің сервиске жазылымының өзектілігін бақылайды және автоматты түрде есептен шығару опциясын пайдалануды қоспағанда, оны уақтылы ұзартады (9.2.т. осы Келісім).

7.2. Пайдаланушы Сервисті пайдаланудың әдеттегі мақсаттарына сәйкес және осы Келісімге сәйкес пайдалануға міндеттенеді.

8. Келісім тараптарының жауапкершілігі.

8.1. Пайдаланушы Әкімшілікке Сервисті төлеу үшін өзі таңдаған қаражатты Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзбай пайдалануға құқылы екеніне кепілдік береді. Әкімшілік Пайдаланушының өзіне тиесілі емес төлем құралдарын пайдалану нәтижесінде үшінші тұлғаларға келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

8.2. Әкімшілік Пайдаланушының Сервисті төлеу кезінде құқыққа қарсы ықтимал әрекеттері үшін жауапты болмайды. Әкімшілік, егер Пайдаланушының заңға қарсы әрекет жасауына күдік болған жағдайда, мән-жайларды анықтауға дейін Пайдаланушыға қызмет көрсетуді біржақты тәртіппен тоқтата тұру немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады.

8.3. Әкімшілік Пайдаланушының Сервис төлемін жүргізу шарттарын дұрыс орындағаны үшін, оның ішінде Әкімшілікке байланысты емес мән-жайлар бойынша болған кез келген қаржылық шығындар үшін жауапты болмайды.

8.4. Әкімшілік, егер Пайдаланушының осы келісімді бұзатын іс-әрекеттері Сервисті ұсынуды тоқтатуға әкеп соққан жағдайда, сондай-ақ Пайдаланушының кінәсінен Сервисті ұсыну мүмкін болмаса, Пайдаланушының қаражатын қайтаруды жүзеге асырмайды.

8.5. Әкімшілік Пайдаланушыға қызмет көрсетудің оған байланысты емес қандай да бір себептер бойынша, соның ішінде байланыс желілері мен желілері жұмысының бұзылуы, жабдықтың ақаулығы, қандай да бір қызметтерді және т. б. жеткізушілердің міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапты болмайды.

8.6. Әкімшілік әкімшілікке байланысты емес мән-жайлар бойынша, оның ішінде мұндай шығындарды және/немесе жіберілген пайданы алдын ала болжау мүмкін болмаған кезде Пайдаланушының және/немесе үшінші тұлғалардың қандай да бір тікелей және жанама шығындары және/немесе жіберіп алған пайдасы үшін жауапты болмайды.

8.7. Қызмет көрсету шеңберіндегі Әкімшіліктің жиынтық жауапкершілігі кез келген жағдайда Пайдаланушы Әкімшіліктің есеп айырысу шотына бір күнтізбелік ай ішінде енгізілген ақшалай қаражатпен шектеледі.

8.8. Жоғарыда көрсетілгендерге қайшы келместен, Әкімшілік Келісім шарттарын бұзғаны үшін, егер мұндай бұзушылық еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайларының әсерінен туындаған болса, мыналарды қоса алғанда, жауапкершіліктен босатылады: мемлекеттік билік органдарының іс-қимылдары, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, басқа да дүлей іс-қимылдар, электр энергиясының болмауы және/немесе компьютерлік желі жұмысының істен шығуы, ереуілдер, азаматтық толқулар, тәртіпсіздіктер, санамаланғандармен шектелмей, Сервис беруге әсер етуі мүмкін кез келген өзге де жағдайлар.

9. Сервисті төлеу тәртібі.

9.1. Сервис Әкімшіліктің есеп шотына енгізілетін алдын ала төлем шартымен көрсетіледі.

9.2. Пайдаланушы төлем ұйымдарының төлем жүйелерін пайдалана отырып Сервисте көзделген тәсілдердің кез келгеніне алдын ала төлем жасауға құқылы. Атап айтқанда, Пайдаланушы Сервисті төлеуге арналған қаражатты Пайдаланушының банктік картасынан Автоматты мерзімді есептен шығару жөніндегі қызметті пайдалана алады, оның деректері Пайдаланушы Сервиске жазылу кезінде көрсетеді.

9.3. Төлемді жүзеге асыру кезінде Пайдаланушы , оның ішінде хабарламаны енгізу ережелері және пунктуациялық тәртіпті, бас және кіші әріптерді енгізу тәртібін, сандар мен енгізу тілін  қоса алғанда, қысқа мәтіндік хабарламалардың (SMS) нөмірлері бойынша да ұстануға міндетті. Пайдаланушы төлемді келесі әмбебап төлемдер қабылдау құралдары арқылы жүргізе алады:

  • PAY BOX. Төлем нұсқаулықтарымен сілтеме бойынша танысуға болады.
  • QIWI. Төлем нұсқаулықтарымен сілтеме бойынша танысуға болады.

9.4. Пайдаланушы дербес және өз есебінен міндетті салықтар мен алымдарды, комиссиялар мен төлемдердің өзге де түрлерін қоса алғанда, ақша қаражатын аударуға байланысты барлық шығыстарды көтереді.

9.5. Пайдаланушы Әкімшіліктің есеп шотына ақша қаражаты түскен сәттен бастап Сервисті алдын ала төлеу бойынша өз міндетін орындады деп есептеледі. Пайдаланушы төлемді енгізгенін растау ретінде кассалық чектер және пайдаланушының ақша қаражатын енгізгенін растау үшін төлем жүйелері беретін басқа да құжаттар болып табылады.

9.6. Пайдаланушы өз атынан өзінің ата-анасының/заңды өкілінің келісімімен немесе кәмелетке толмағанның, ата-анасының және/немесе заңды өкілінің атынан ақша қаражатын енгізеді. Бұл ретте ата-ананың/заңды өкілдің ақша қаражатына билік етуге және мәмілелер жасауға келісімі ҚР АК 8-бабына сәйкес (адалдық пен парасаттылық презумпциясы) түйінделеді және болжанады.

9.7. Пайдаланушы Сервистен бас тартқан кезде Пайдаланушы енгізген және ол жұмсалмаған ақша қаражаты Әкімшіліктің нақты шығындарын шегере отырып, оған қайтарылады. Пайдаланушы енгізген және ол жұмсамаған ақша қаражатын қайтару туралы жазбаша өтінішті Пайдаланушы өзі Әкімшілік кеңсесінде береді.

9.8. Ақша қаражатының қалдығын қайтару кезінде Әкімшілік Пайдаланушыларға ақша қаражатының енгізілгенін растайтын төлем құжаттарын (кассалық чектерді, түбіртектерді және т.б.), сондай-ақ Пайдаланушының жеке басын куәландыратын құжаттарды беруді талап етуге құқылы.

9.9. Пайдаланушы ұсынған дербес ақпарат (аты, мекен-жайы, телефоны, e-mail, банк картасының нөмірі) құпия болып табылады және жариялауға жатпайды. Пайдаланушының банктік картасының деректері төлем ұйымдарына тек шифрланған түрде ғана беріледі және Әкімшілік жүйелерінде сақталмайды. Банк карталарының көмегімен төлем қауіпсіздігі және енгізілген ақпараттың құпиялылығы SSL хаттамасын және басқа да арнайы құралдарды пайдаланумен қамтамасыз етіледі. Төлем операциясын жүргізген кезде пайдаланушы қауіпсіздік кодын енгізу үшін қосымша төлем ұйымының (эмитент банктің және т.б.) бетіне қайта жіберіледі (егер картаны шығарған банк 3DSecure технологиясын қолдайтын болса және Пайдаланушының картасын да осы бағдарламаны қолдайтын болса).

10. Сервисті ұсыну тәртібі.

10.1. Пайдаланушы қызметтерді Сервис арқылы алу үшін Интерфейс Ғаламтор желісіндегі «Күнделік» Жүйесінің ғаламтор-ресурсында орналастырылған. Өзге ғаламтор-ресурстарда  орналастырылған және ұсынылатын кез келген өзге тауарлар, қызметтер және/немесе  өнімдер Сервис болып табылмайды, Әкімшілік Пайдаланушының осындай өзге Сервистерді сатып алуына байланысты кез келген ықтимал шығындары мен шығындары үшін жауапты болмайды.

10.2. Сервиске кіру веб-браузер арқылы мүмкін. Қол жеткізудің барлық түрлері үшін пайдаланушы бірыңғай құпиясөзді пайдаланады.

10.3. Сервистің аналитикалық есептеріне қол жеткізу ақылы негізде немесе танысу кезеңі ішінде тегін беріледі (төменде көрсетілген шарттарда). Қол жеткізу сервистің барлық функционалын оны алған пайдаланушыға да, оның отбасы мүшелеріне де пайдалануға мүмкіндік береді (егер «Кунделік» Жүйесінде тиісті туыстық байланыстар орнатылса).

10.4. Пайдаланушы Сервиске бірінші рет жүгінген кезде (егер оның отбасы мүшелерінде Сервиске белсенді қолжетімділік болмаса) оған тегін таныстыру кезеңі беріледі. Егер бұрын Пайдаланушының отбасы мүшелерінің біреуі Сервиске қол жеткізсе, онда пайдаланушыға 5 (бес) күнге, егер жоқ болса — 14 (он төрт) күнге тегін таныстыру кезеңі беріледі. Ол аяқталғаннан кейін Пайдаланушы өз бағаларын Сервисте көре алады, бірақ аналитикалық есептер оған қол жеткізе алмайды. Осындай есептерге қол жеткізу үшін Пайдаланушы ақылы жазылымды ресімдеуі қажет.

10.5. Сервисті пайдалана отырып және/немесе онда (немесе ол туралы) кез келген ақпаратты (оның ішінде дербес деректерді (фото, аты, өзгесі...), Сервис жұмысы туралы пікір / пікір, Сервис жұмысын бағалау және тағы сол сияқтылар) қалдыра отырып, Пайдаланушы Әкімшілікке пайдаланушы және пайдаланушыдан, яғни, әкімшілік алған деректерді (оның ішінде кез келген дербес деректерді) жинау және өңдеу құқығын және келісімін береді. Деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану (оның ішінде кез келген коммерциялық мақсаттарда, осындай пайдалану үшін ақы төлемей), беру (тарату, ұсыну, қол жеткізу), иесіздендіру, бұғаттау, жою және жою сияқты құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген әрекетке (операцияға) немесе іс-қимылдар (операциялар) жиынтығына қол жеткізуге міндетті. Мұндай Келісім осы Келісімнің барлық қолданылу кезеңіне және Сервисті пайдалану мүмкіндігін алу мақсатында берілген болып есептеледі.

11. Кепілдіктер.

11.1. Сервисті Әкімшілік «бар күйінде» ұсынады және ол қол жетімді түрде, Ғаламтор желісінде орналастырылған және сатып алу сәтінде ұсынылады, бұл ретте, егер өзгесі көрсетілмесе, тікелей немесе жанама ешқандай кепілдік берілмейді.

11.2. Әкімшілік қандай да бір техникалық іркілістер мен Сервисті ұсынудағы қателерді барынша қысқа мерзімде олардың туындау себептеріне қарамастан жою үшін барлық күш-жігерін жұмсайды. Бұл ретте Әкімшілік техникалық қателер мен іркілістердің толық болмауына кепілдік бермейді. Техникалық іркілістердің туындауы, оларды ең аз ықтимал мерзімде жою шартымен Сервиске жазылуды болдырмау және Пайдаланушы енгізген ақша қаражатын қайтару үшін негіз болып табылмайды.

12. Басқа шарттар.

12.1. Пайдаланушылардың Сервисті ұсыну, Әкімшілік жұмысы және басқа да хат-хабарларды Пайдаланушы электрондық пошта мекен-жайына жіберуі тиіс team@kundelik.kz.

12.2. Кез келген даулар туындаған жағдайда оның Тараптары рұқсат етілген дәлел ретінде электрондық хат алмасуға сілтеме жасауға құқылы.

12.3. Пайдаланушылардың барлық талаптары оларды алған күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде қаралады. Әкімшілік кінә қою келген мекен-жайға соңғы электрондық хат алған кезде Пайдаланушыға тиісті түрде жауап берген болып есептеледі.

12.4. Егер Келісімнің қандай да бір шарттары жарамсыз немесе заңсыз деп танылса немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес күшіне енбесе, бұл жалпы Келісімнің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

12.5. Келісімнің қолданыстағы редакциясы https://kundelik.zendesk.com/hc/ru/articles/360010184797 мекен-жайы бойынша сайтта орналастырылған. Әкімшілік сайтта өзгерістер жариялау арқылы Келісімге бір жақты тәртіпте өзгерістер енгізуге құқылы. Өзгерістер жарияланған сәттен бастап күшіне енеді, егер өзгерістер күшіне енудің өзге мерзімі оларды жариялау кезінде қосымша айқындалмаса. Пайдаланушы сайтта орналастырылған келісім мәтінінің өзгерістерін өзі қадағалайды.

12.6. Осы Келісім Сервиске алғаш қосылғаннан кейін әрбір Пайдаланушы үшін күшіне енеді және Пайдаланушының парақшасын «Күнделік» жүйесінен жойғанға дейін қолданылады.

12.7. Келісім шеңберінде дауларды шешудің міндетті талап қою тәртібі қарастырылған (жоғарыда 12.3-т.).

12.8. Егер даулар келіссөздер жолымен шешілмеген жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Әкімшіліктің орналасқан жері бойынша сотта шешілуге жатады.

12.9. Осы Келісімде көрсетілмеген Барлық өзге жағдайларда Әкімшілік және Пайдаланушы «Күнделік» Жүйесінің пайдаланушылық Келісімінің ережелерін және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

Комментарии